Polityka prywatności (RODO)

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), mając na uwadze art. 13 ust. 1 – 2 RODO poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Biuro Handlowe i Serwis TW-TECH Wojtowicz Tomasz 42-600 Tarnowskie Góry ul.Odrodzenia 15.

Dane kontaktowe
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych adres e-mail: t.wojtowicz@twtech.pl lub tel.608467224

Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania państwa danych jest art.6, ust.1, lit.a RODO(tzn. dobrowolna zgoda), art.6, ust.1, lit.b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście państwo stroną , lub do podjęcia działań na państwa żądanie przed zawarciem umowy), art.6, ust.1, lit.c (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego, który na nas ciąży, jak np. obowiązek archiwizacyjny), oraz art.9, ust.2, lit.f (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)

Ochrona interesu Klientów
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
1. przetwarzane zgodnie z prawem,
2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Nie sprzedajemy danych
Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym kategoriom podmiotów. Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym w jakichkolwiek celach biznesowych.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów praw oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu tzw. zaufani partnerzy, podwykonawcy realizowanych dla Państwa usług. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pozyskanie danych
Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie (np. w ramach formularza zgłoszeniowego , drogą mailową, telefoniczną, sms), a także z publicznych rejestrów (np. KRS, CEiDG).

Jakie dane przetwarzamy
Przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres (zamieszkania, prowadzenia działalności, realizacji powierzonego zadania/usługi), adres mailowy, numery telefonów, numery rachunków, nazwa działalności, nr NIP, Regon, KRS.

Czyje dane przetwarzamy
Przetwarzamy dane obecnych i potencjalnych klientów, kontrahentów i podwykonawców.

Do kiedy przetwarzamy
dane Do wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.

Cel zbierania danych
Przetwarzamy Twoje dane w celach realizacji usług będących w zakresie naszej działalności, tj. np.: kontakt telefoniczny i mailowy, odpowiedź na zapytanie ofertowe, zawarcie umowy, przyjęcie zlecenia, faktyczna realizacja zadania, wystawianie faktur, księgowanie wpłat, proces reklamacyjny.

Zautomatyzowane przetwarzanie
Informujemy, że Twoje dane osobowe oraz zachowania w serwisie www.twtech.pl nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Prawo dostępu do danych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania
Jeżeli znalazłeś się w sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża Twojej prywatności, możesz powiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przeniesienia danych
Przysługuje Ci prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi.

Prawo do cofnięcia zgody
Pamiętaj, że w każdym momencie możesz odwołać wyrażone zgody. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do bycia zapomnianym
Przysługuje Ci prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych
Zawiadamiamy, że przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Close Menu